yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Skúšky technickej vyspelosti

24.08.2018 - Terchová

SsZK Vás pozýva na skúšky technickej vyspelosti. Detaily nájdete v priložených súboroch.

yyyyyyyyyyyyyyy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Majstrovstvá Európy regiónov 2016

Náhodný výber zo SIENE SLÁVY